Manteniment

La nostra política de conservació i manteniment de jardins es basa en l’eficiència, la neteja i la intervenció ben estudiada sobre el jardí.

Intentem oferir un servei extremadament eficaç i personalitzat per a cada lloc.

La pulcritud és una obsessió per nosaltres. El client agraeix molt el fet que casa seva es trobi perfectament, un cop nosaltres marxem de casa.

Per tal de mantenir un jardí correctament, haurem d’estudiar molt bé les intervencions a realitzar.

 

Plantes sanes i ben cuidades, són plantes molt més resistents i boniques.

Gespa

S’hi realitzaran enceballs cada 2 a 3 anys com a màxim, aplicant material amb abundància i llavor de gespa.

Haurem de realitzar fertilitzacions amb adob complexe, com a mínim 2 cops a l’any.

De manera puntual, haurem d’aplicar tractaments fungicides i insecticides, en funció de les necessitats.

Espècies arbustives y arbòries

Cultivem el terreny on els trobem, incorporant matèria orgànica húmica i fems, normalment de cavall. D’aquesta manera, minimitzarem les pèrdues d’aigua per capil·laritat, aportarem matèria orgànica i minimitzarem l’efecte de les males herbes.

S’esporgaran, buidaran i trasplantaran, preferentment a finals d’hivern. Ajustant-nos a cada espècie en particular, segons les seves necessitats.

Sistemes de reg

Per tal de garantir un correcte desenvolupament de les plantes, haurem d’ajustar els sistemes de reg en funció de les necessitats requerides per a l’època de l’any en què ens trobem.

A més a més, haurem de realitzar petites intervencions com ajustar broquets, neteja de filtres, canvi de pil.les de programadors i d’altres petites feines necessàries per a què els sitemes funcionin perfectament.

 

Tractaments fitosanitaris i control integrat de plagues

Som partidaris de minimitzar els tractaments fitosanitaris mitjançant productes químics de síntesi. Si hi ha una necessitat, primer intentarem oferir solucions no agressives per a la salut o el medi ambient. Existeixen solucions mecàniques (trampes enlloc de raticides), productes ecològics, introducció de depredadors naturals i d’altres solucions prèvies a emprar productes químics de síntesi.